Facebook Pixel
Categorii
Your Cart

GDPR

GDPR – Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe site

 

Respectarea dreptului fundamental la prelucrarea datelor cu caracter personal presupune și o informare în mod corespunzător a persoanelor fizice în acest sens. Astfel că, prin prezenta Informare privind prelucrarea datelor („Informarea”) vă înștiințăm cu privire la modul în care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal.

 

Pentru început, menționăm că puteți accesa conținutul acestui site fără a furniza date cu caracter personal, însă, acolo unde sunt necesare, acestea sunt colectate prin intermediul site-ului www.farmaciaanca.ro („Site-ul”), în conformitate cu cerințele Regulamentului 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („RGPD”) și ale Legii 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare ale Regulamentului 2016/679.

 

Această Informare se adresează vizitatorilor și utilizatorilor Site-ului și se completează cu informațiile cuprinse în Politica utilizare Cookie-uri.

 

1. Cine prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal?

În cazul în care furnizați date cu caracter personal prin intermediul Site-ului, acestea sunt colectate și prelucrate de ANCA FARM SRL, Str. Calea Nationala, nr. 63, jud. Botosani, oras Botosani, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J07/139/2000, CUI 13150581

 („ANCA FARM S.R.L.”, „Noi”).

 

2. Cui vă puteți adresa pentru aspecte legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal?

 

Pentru orice întrebare referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă puteți adresa responsabilului pentru protecția datelor (DPO). Acesta poate fi contactat la adresa de e-mail anca1farm@yahoo.com, la adresa Str. Calea Nationala, nr. 63, jud. Botosani, oras Botosani, departamentul de Securitatea Informației și Protecția Datelor, ori la numărul de telefon 0746194303.

 

3. Ce tip de date prelucrăm, în ce scop și cu ce temei juridic?

I. Datele prelucrate

· Nume;

· Prenume;

· Telefon:

· Email;

· Adresa;

 
Scopul

Comunicarea prin intermediul Site-ului:

pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră, adresate prin intermediul formularului de contact;

Pentru a putea genera awb de expediere colet.

 
Temeiul juridic

În temeiul consimțământului dumneavoastră, efectuăm această prelucrare în baza interesului nostru legitim de a da curs solicitărilor dumneavoastră.

Nefurnizarea datelor solicitate de ANCA FARM S.R.L. în acest scop (marcate ca date obligatorii) atrage imposibilitatea efectuării de comunicări prin intermediul Site-ului.

 

Efectuăm această prelucrare în baza consimțământului pe care alegeți să îl acordați. Vă puteți retrage acest consimțământ în orice moment. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

II. Datele prelucrate

· Nume;

· Prenume;

· Telefon;

· Email;

· Adresa;

Scopul

Newsletter:

– pentru transmiterea de newsletter-e privind produsele, serviciile și activitatea Farmaciilor ANCA, în situația în care optați în acest sens prin intermediul formularului de solicitare, disponibil pe Site;

 

Temeiul juridic

Nefurnizarea datelor solicitate în acest scop atrage imposibilitatea transmiterii de newsletter-e.

Efectuăm aceste prelucrări de date pentru îndeplinirea obligației contractuale de emiterea a cardului de fidelitate ANCA pe care îl solicitați, precum și în baza consimțământului dumneavoastră pentru realizarea marketing-ului serviciilor și produselor comercializate de Farmaciile ANCA, dar și în temeiul consimțământului pentru furnizarea de informații privind și disponibilitatea anumitor produse.

 

III. Datele prelucrate

· Nume;

· Prenume;

· Email;

· Telefon;

· Data nasterii;

· Sex

Scopul

Card de fidelitate ANCA:

– pentru emiterea și operarea cardului de fidelitatea ANCA, în situația în care optați în acest sens prin intermediul formularului de solicitare, disponibil pe Site;

– în situația în care vă dați consimțământul în acest sens, pentru realizarea marketing-ului serviciilor și produselor comercializate de Farmaciile ANCA, constând în transmiterea de reclame, marketing, publicitate, activități legate de marketing și campanii de informare, discount-uri, oferte speciale, alte beneficii, transmiterea de newsletter-e, precum și realizarea de profiluri în vederea transmiterii de oferte personalizate conform preferințelor dumneavoastră pe baza istoricului de cumpărături precum și a obiceiurilor de achiziție și a datelor cu privire la starea de sănătate care pot rezulta și pot fi cunoscute din interpretarea obiceiurilor dumneavoastră de achiziție;

– pentru furnizarea de informații privind disponibilitatea anumitor produse, în situația în care există consimțământ în acest sens.

 

Temeiul juridic

Vă puteți retrage consimțământul acordat în oricare din scopurile menționate mai sus în orice moment.

Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

Refuzul dumneavoastră de a ne furniza datele solicitate în aceste scopuri (marcate ca date obligatorii) determină imposibilitatea obținerii cardului ANCA și furnizării de informații de marketing.

 

4. Cine are acces la datele dumneavoastră?

Ținem să precizăm faptul că datele prelucrate nu vor fi transferate în afara României. Iar pentru realizarea scopurilor menționate anterior, ANCA FARM SRL., în calitate de operator de date conform mențiunilor de mai sus, vor putea transmite datele dumneavoastră cu caracter personal următorilor destinatari:

· partenerii contractuali ai ANCA FARM SRL, care colaborează în vederea efectuării activităților menționate mai sus;

· partenerii contractuali ai ANCA FARM SRL, cu care ANCA FARM SRL colaborează în vederea efectuării activităților care o implică, menționate anterior (furnizorii de reclamă, marketing, newsletter);

· celelalte societăți din ANCA FARM SRL, precum și celelalte societăți francizate.

· dumneavoastră, la cerere.

 

5. Cât timp prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

În scop de comunicare prin intermediul Site-ului

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pe o durată de 5 ani sau până la exprimarea, justificată, a dreptului la ștergerea sau restricționarea datelor sau a dreptului de opoziție.

În scop de newsletter

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate timp 5 ani sau până la exprimarea dreptului de opoziție sau retragerea consimțământului acordat pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În scopurile aferente Cardului de fidelitate ANCA

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata existenței calității de membru în Programul „Carduri de Fidelitate Farmaciile ANCA” sau până la exprimarea dreptului de opoziție sau retragerea consimțământului acordat pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Calitatea de membru în Programul „Carduri de Fidelitate Farmaciile ANCA” va înceta la momentul expirării cardului farmacia ANCA, care va avea loc cel mai târziu în termen de 3 ani de la ultima utilizare a cardului.

 

6. Care sunt drepturile dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

Potrivit dispozițiilor legale în materie, beneficiați de următoarele drepturi, care pot fi exercitate în mod individual sau cumulat:

 

Dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal

– puteți solicita confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către ANCA FARM S.R.L.

– puteți solicita accesul la acestea, precum și anumite informații despre acestea (de ex., scopurile prelucrării și categoriile de date prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari către care datele au fost sau vor fi dezvăluite, durata prelucrării sau criterii utilizate pentru determinarea acestei perioade, existența anumitor drepturi prevăzute de lege, sursa informațiilor, etc.);

– la solicitarea dumneavoastră, ANCA FARM S.R.L., vă va furniza și o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, iar pentru orice alte copii solicitate, se poate percepe o taxă rezonabilă, bazată strict pe costurile administrative.

 

Dreptul de rectificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal

– puteți obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum si completarea celor care sunt incomplete.

 

Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal

– în situațiile reglementate de art. 17 din RGPD, puteți obține ștergerea respectivelor date.

 

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal

– în situațiile reglementate în mod expres de art. 18 din RGPD, puteți obține restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;

– potrivit art. 4 pct. 3 din RGPD, restricționarea prelucrării semnifică faptul că ANCA FARM S.R.L., va marca datele dumneavoastră cu caracter personal, în scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora și nu va efectua alte operațiuni de prelucrare a acestor date, decât cu consimțământul dumneavoastră, ori în alte cazuri expres prevăzute de lege.

 

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal

– vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri prevăzute expres de lege;

– dacă vă exercitați acest drept, ANCA FARM S.R.L. nu va mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal decât dacă demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră ori în scop de constatare, exercitare sau apărare a unui drept în instanță.

 

Dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal

– în ipotezele reglementate în mod expres de art. 20 din RGPD, puteți primi, într-un format structurat, datele pe care ni le-ați furnizat dumneavoastră și puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator.

 

Dreptul de a vă retrage consimțământul

– în situațiile în care există prelucrări bazate pe consimțământ, acesta poate fi retras în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea acestuia.

 

Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilării

– în cazul în care ANCA FARM S.R.L., ia decizii automate în legătură cu datele cu caracter personal și aceste decizii vă afectează în mod semnificativ, puteți:

 

(i) obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare;

(ii) să vă exprimați punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare;

(iii) obține explicații cu privire la decizia luată;

(iv) contesta respectiva decizie.

 

Pentru exercitarea drepturilor menționate anterior, vă puteți adresa către ANCA FARM S.R.L.  cu o cerere în format electronic sau scrisă, care trebuie datată și semnată, adresată responsabilului cu protecția datelor, ale cărui date sunt precizate mai sus sau puteți completa formularul disponibil mai jos.

 

Dreptul de a depune plângere

în ceea ce privește modalitatea de prelucrarea a datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal competentă;

– potrivit Legii 102/2005, în România, autoritatea competentă este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

– pentru mai multe informații în acest sens, puteți consulta site-ul autorității.

https://www.dataprotection.ro

 

Modificări ale Informării

Prezenta Informare a fost revizuită la data de 26 ianuarie 2023.

ANCA FARM S.R.L. își rezervă dreptul de a revizui și actualiza oricând aceasta Informare, pentru a fi în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.